מגורים ומלונאות, עמק התכלת, צפת

תוכנית ג/ 17478

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגורים ומלונאות, עמק התכלת, צפת
מספר: ג/ 17478
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד הקרקע מבידור ונופש למגורים ומסחר מלונאות, שינוי מתווה הדרכים והשטחים הפתוחים.
קביעת זכויות בנייה ומספר יח"ד.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד קרקע מאזור בידור ונופש (מיועד לבונגלוס על פי תכנית מפורטת), מלונאות ונופש (על פי תכנית המתאר לצפת), דרך ושמורת טבע למגורים, מלונאות, מסחר וכיוצא בזה, שצ"פ, שפ"פ.שביל
שינוי מתווה הדרכים - ביטול חלק מהדרכים והגדרת שבילים ציבוריים להולכי רגל לגישה חופשית לפארק של ק"קל הסמוך.
קביעה של מתחמים חדשים וזכויות בניה.
שינוי מיקום שטחים למבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים.
תוספת 120 יח"ד בשטח התכנית, הקמת מלון.
הגדרת חזיתות מסחריות בתחום התכנית.
קביעת הוראות וזכויות בניה ליעודי הקרקע המוצעים בתכנית.
קביעת שטחים לחניה תת קרקעית, וקביעת הוראות בניה בשטחים אלו.
קביעת השלבים וההתניות לביצוע.
קביעת הוראות פיתוח לשטחים הפתוחים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןצפתצפתצפת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13080חלק8, 10, 12, 14-18, 24-25, 27, 48-497, 9, 11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 552תכנית מתאר צפת ר -צפתשינוי
תוכניתג/ 438חלוקה צופיה -כנעןכפיפות
תוכניתג/ 12617תוכנית מתאר צפתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות18/07/2011
פרסום להפקדה ברשומות28/04/2010תאריך פרסום: 28/04/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6080. עמוד: 2753. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר12/04/2010
פרסום להפקדה בעיתונים12/03/2010תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2010. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 12/03/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט02/03/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/02/2010
החלטה בדיון בהפקדה14/04/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/02/2008
קבלת תכנית27/01/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה