מגורים ומסחר ברחוב יוסף סמלו 1

תוכנית 22/ 03/ 102/ 168

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגורים ומסחר ברחוב יוסף סמלו 1
מספר: 22/ 03/ 102/ 168
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת מסגרת תכנונית למגרש מגורים ומסחר.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד מאזור מגורים לאזור מגורים ומגורים מעורב עם מסחר
לשם התאמה לשימוש קיים בפועל במגרש.
2. קביעת הוראות בניה , זכויות בניה והנחיות בינוי.
3. שינוי קוי בניין קדמי וצידי.
4. שינוי קוי בניין ביחס לדרכים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39575חלק14
39630חלק153
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 102/ 122שינוי מאזור מגורים א' לאזור משולבשינוי
תוכנית22/ 03/ 102/ 78רחוב אבו חצירא בר אילן שדרות ירושלים - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/08/2010
קבלת תכנית02/06/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100428/03/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100231/01/2011