מגורים ומסחר מגרש 1380 שכונה 1 - חורה

תוכנית 7/ 03/ 240/ 22

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגורים ומסחר מגרש 1380 שכונה 1 - חורה
מספר: 7/ 03/ 240/ 22
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע בחלק משצ"פ למגורים עם חזית מסחרית לשימוש לצורכי בריאות.
שינוי קווי בנין והתאמתן לבנייה בשטח,הגדלת זכויות בניה .

עיקרי ההוראות:
א - שינוי יעוד קרקע בחלק משצ"פ לאיזור מגורים ב' עם חזית מסחרית
ב- שינוי מיועד מגורים א' ליעוד מגורים ב' עם חזית מסחרית.
ג- הגדלת זכויות בניה ל- 83% עיקרי+36% לחזית מסחרית.
ד- שינוי קוי בנין והתאמתן למצב הבניה הקיים בשטח
ה- קביעת שטחי הבניה המירביים למטרות עיקריים,שטחי שירות.
ו- - קביעת השימושים המותרים והמוגבלות.
ז - קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
ח - קביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדרכלי.
ט- קביעת שלבי ביצוע ותנאי איכלוס התוכנית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
קואורדינטה X X=194034
קואורדינטה Y Y=578675

שכונה 1 מגרש 1380

גושים וחלקות:
מספר גוש סוג גוש חלק / כל הגוש מספרי חלקות בשלמותן מספרי חלקות בחלקן
100012/1 מוסדר 6

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100012חלק6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 433הסדרת דרך מס' 1 בחורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/01/2012תאריך פרסום: 26/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6368. עמוד: 2314. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים30/12/2011תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 29/12/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט18/12/2011
החלטה בדיון באישור תכנית21/11/2011
פרסום להפקדה ברשומות26/09/2011תאריך פרסום: 26/09/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6298. עמוד: 6796. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר22/09/2011
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית18/08/2011
פרסום להפקדה בעיתונים12/08/2011תאריך פרסום בעיתון: 09/08/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט04/08/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/07/2011
החלטה בדיון בהפקדה17/01/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/02/2010
קבלת תכנית04/02/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה