מגורים צמודי קרקע, רח' הגפן 4

תוכנית נת/ 650/ 49

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגורים צמודי קרקע, רח' הגפן 4
מספר: נת/ 650/ 49
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת 4 יח"ד צמודות קרקע.

עיקרי ההוראות:
1. תוספת יח"ד מ-1 ל-4 יח"ד.
2. תוספת שטח עיקרי מ-300 מ"ר ל-740 מ"ר.
3. תוספת שטחי שרות.
4. קביעת מספר קומות ל- 2 קומות מעל מרתף + עליית גג.
5. שינוי קווי בנין צדדיים מ-5 מ' ל-3 מ', קו בנין אחורי מ-10 מ' ל-4 מ'
וקו בניין קדמי מ-6 מ' ל- 5 מ'.
6. הגדלת תכסית.
7. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנתניהנתניהנתניההגפן

תיאור המיקום:
צפון נתניה.
שכונה: עין התכלת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8315חלק2128
8322חלק287
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתנת/ 400/ 7מתאר נתניהשינוי
תוכניתנת/ 379/ 8עין התכלתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
לא הוגשו התנגדויות09/05/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית08/05/2012
פרסום להפקדה ברשומות24/04/2012תאריך פרסום: 24/04/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6404. עמוד: 3524. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/03/2012
פרסום להפקדה בעיתונים09/03/2012תאריך פרסום בעיתון: 08/03/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/03/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2012. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט26/02/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/02/2012
החלטה בדיון בהפקדה03/05/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/02/2010
קבלת תכנית20/12/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים136428/03/2012
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201000603/05/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה