מגורים רח' זבולון

תוכנית הר/ 1721/ ג

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגורים רח' זבולון
מספר: הר/ 1721/ ג
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תוספת של 1465.88 מ"ר לשטחים עיקריים כמפורט בטבלת זכויות הבניה.
2. שינוי יעוד קומה חלקית עליונה מחדר מכונות למגורים.
3. קביעת קווי בנין וגבהים בחלקי בנין.
4. קביעת תנאים למתן היתר בניה.
5. הקטנת רוחב מעבר מקורה לרכב (זיקת הנאה לציבור בשטח פרטי) מ - 14 מ' ל - 11 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבהרצליההרצליההרצליהזבולון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6517חלק19
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהר/ 1721שינוי יעודי שטחים מאזור מגורים א' מוגבל לאזור מלונאות.שינוי
תוכניתהר/ מק/ 1721/ אחלוקה מחדש וקביעת הוראות בינוישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/03/2005תאריך פרסום: 29/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5384. עמוד: 2168. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים24/02/2005תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/01/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות07/06/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/08/2003
פרסום להפקדה ברשומות31/07/2003תאריך פרסום: 31/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5212. עמוד: 3675. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים25/07/2003תאריך פרסום בעיתון: 24/07/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/07/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/05/2003
החלטה בדיון בהפקדה25/11/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/09/2002
קבלת תכנית25/06/2002
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית26/01/2002