מגורים שדרות רוטשילד-אלנבי

תוכנית תא/ 2816/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגורים שדרות רוטשילד-אלנבי
מספר: תא/ 2816/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי הוראות התכנית הראשית על מנת לאפשר תכנון מפורט טוב יותר במתחם.

עיקרי ההוראות:
1. המרת השטחים ממשרדים למגורים ע"פ המותר בהוראות התכנית הראשית.
2. תוספת שטחים כלהלן:
א. הוספת שטח עיקרי בהיקף של עד 1500 מ"ר לטובת מרפסות פתוחות ומקורות מבלי לשנות נפח ותכסית ממה שאושר בתכנית העיצוב האדריכלי.
ב. הוספת שטח עיקרי בהיקף של עד 300 מ"ר לטובת בריכה, ספא וחדר כושר.
ג. הוספת שטח עיקרי בהיקף של עד 115 מ"ר לטובת השלמת בניה עד קווי הבניין בבניין לשימור.
3. שינוי גובה הבנין מ- 117 מ' מעפה"י ל- 136 מ' מעפה"י (כולל מתקנים טכניים ואנטנות על הגג) עקב הגדלת גובה הקומה הטיפוסית והכללת שטח הבריכה בתוך מסגרת קווי הבניין.
4. קביעת קווי בניין וקווי בניין למרפסות מקורות, כמתואר בתשריט ובסעיף 4.1.2.2 בהוראות.
5. קביעת זיקת הנאה לציבור ברחבת הכניסה לבנין, עפ"י התשריט ועפ"י המפורט בסעיף 6.1.
6. קביעת הוראות שימור וקווי בניין לבניין הקיים לשימור, כדי לאפשר השלמת בניה לבנין לשימור עפ"י תיק התיעוד ותכנית הבינוי.
7. שינוי ההוראה לגבי מיקום רמפת הכניסה לחניה בכדי לאפשר רחבה רציפה בחזית הבניין.
8. העברת 1500 מ"ר של של שטחי שרות המותרים לבניה מתחת לקרקע אל מעל לקרקע.
9. שינוי ההוראות בנוגע לתכסית המותרת.
10. שינוי בהתאם של תכנית מפורטת מס' 2816 אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בי.פ. מס' 5054 מיום 14.2.2004.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפושד רוטשילד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7462חלק30
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 2816משרדים אלנבי-נחלת בנימיןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/07/2008תאריך פרסום: 10/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5831. עמוד: 3901. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים27/06/2008תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט18/06/2008
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה11/06/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/05/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית01/04/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות21/01/2008
פרסום להפקדה ברשומות24/10/2007תאריך פרסום: 24/10/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5728. עמוד: 217. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר25/09/2007
פרסום להפקדה בעיתונים07/09/2007תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית04/09/2007
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט22/08/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/08/2007
החלטה בדיון בהפקדה30/10/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/09/2006
קבלת תכנית17/08/2006