מגורים -יבנאל צפון

תוכנית תא/ 3684

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגורים -יבנאל צפון
מספר: תא/ 3684
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שיקום האזור והחייאתו, תוך שמירה על אופי הבניה ועל המרקם הקיים בשכונת נווה צדק, כל זאת על ידי:
א. שינוי יעוד הקרקע מאזור לתכנון בעתיד לאזור מגורים מיוחד.
ב. קביעת תכליות התב"ע למגורים עם חזית מסחרית לכיוון רחוב התלמי בלבד, זכויות בניה של עד 300 אחוז (עיקרי ושרות), גובה המבנים עד 3 קומות ועליית גג. קביעת הצפיפות כך ששטח יח"ד לא יפחת מ- 100 מ"ר בממוצע.
ג. קביעת הנחיות עיצוביות לחזיתות, פתחים, חומרי גמר, שפועי גג וכו'.
ד. קביעת זיקת הנאה למעבר כלי רכב והולכי רגל כמופיע בנספח הבניה והחניה.
ה. קביעת מערך חניה והגדרת אופי השימוש בו.
ובהתאם לאמור לעיל לשנות את הוראות התכניות החלות בשטח התכנית על פי האמור בסעיף 16 "יחס לתכניות תקפות".

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו

תיאור המיקום:
ישוב : תל אביב - יפו.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6922חלק7-13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 1200תכנית מפורטת מס' 1200שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/07/2008תאריך פרסום: 21/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5833. עמוד: 4000. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים11/07/2008תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט03/06/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/05/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות22/10/2007
הוגשו התנגדויות20/06/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/05/2007
פרסום להפקדה ברשומות13/05/2007תאריך פרסום: 13/05/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5663. עמוד: 2737. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים04/05/2007תאריך פרסום בעיתון: 03/05/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/05/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית03/05/2007
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט12/04/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/03/2007
החלטה בדיון בהפקדה30/10/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/05/2006
קבלת תכנית30/03/2006