מגורים -מערב רמת השרון(ויסמן)

תוכנית רש/ 816/ א/ 1/ מח

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגורים -מערב רמת השרון(ויסמן)
מספר: רש/ 816/ א/ 1/ מח
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. מטרת התכנית להשיב את יעודי הקרקע שהוקנו להם בתכנית גלילית מפורטת לבניין ערים תגפ/ 343 שפורסמה למתן תוקף ביום 27 לספטמבר 1951 ברשומות בילקוט הפרסומים 190 והתאמת התכנית לתכניות המתאר שהחלו מאוחר יותר על אותו סוג של תכליות שהוקנו בתגפ על תכנית זו יחולו כל תכניות המתאר שהוחלו על אותם יעודי קרקע.
2. לחלק את הקרקע הנ"ל לאזורי מגורים, להתוות דרכים חדשות, לבטל דרכים קיימות, להקצות מגרשים לבניינים ציבוריים ושטחים פתוחים הכל לפי התשריט המצ"ב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביברמת השרוןרמת השרוןרמת השרון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6598חלק3, 9-10, 367-370394, 396
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרש/ 210/ ארמת השרון, תכנית מתארשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה30/10/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/09/2006
קבלת תכנית10/08/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב72530/10/2006