מגורים

תוכנית מאא/ 504

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגורים
מספר: מאא/ 504
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד קרקע מגרש 81 ממגרש מיוחד (למרפאה) וחלוקתו ל - 2 מגרשים: למגורים א' (811) ושצ"פ (812).
2. חלוקת מגרש 82 למגרש למגורים (823), שצ"פ (822) והרחבת דרך (821), רחוב הראשונים.
3. הרחבת שביל ציבורי מ - 4 מ' ל - 5 מ'.
4. הרחבת רח' הראשונים מ - 10 מ' ל - 11 מ'.
5. שינוי קווי בנין למגרש 823 ומגרש 811, שייעודם למגורים, כמצוין בהוראות התכנית.
6. שינוי גובה הבניינים.
7. התרת בניית קומת מרתף במסגרת שטחי שרות.
8. קביעת הוראות ותנאים למתן היתרי בניה.
9. סה"כ יחידות דיור - 2
סה"כ שטח עיקרי - 400 מ"ר (ל - 2 יח"ד)
סה"כ שטח שרות מעל פני הקרקע - 80 מ"ר (ל - 2 יח"ד)
סה"כ שטח שרות מתחת לפני הקרקע - 100 מ"ר (ל - 2 יח"ד)

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבאור יהודה-אזוראור יהודהאור יהודההראשונים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6228חלק13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמאא/ 100תכנון כללישינוי
תוכניתמאא/ 9/ אתכנית מיתאר מקומית מס' מ.א.א 9 א'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/04/2004תאריך פרסום: 15/04/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5289. עמוד: 2549. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים01/04/2004תאריך פרסום בעיתון: 29/03/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/03/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/04/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/02/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות05/01/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/06/2003
פרסום להפקדה ברשומות16/06/2003תאריך פרסום: 16/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5194. עמוד: 2770. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים01/05/2003תאריך פרסום בעיתון: 29/04/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/04/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/05/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/04/2003
החלטה בדיון בהפקדה25/11/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/11/2002
קבלת תכנית08/10/2002