מגל

תוכנית משח/ 29

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגל
מספר: משח/ 29
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. רשום אדמות קבוץ מגל בספרי המקרקעין, לפי
התשריט.
ב. ביטול גושים קיימים ובטול ואחוד חלקות קיימות
וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים ופתוח בעתיד.
ג. קביעת יעדים ואזורים.
ד. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.
ה. ביטול מקרקעי יעוד והמרחם למקרקעי ציבור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמנשה-אלונהמנשהמגל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7909חלק
7910חלק
7912חלק
7913חלק
7914כל הגוש
7915חלק
8840חלק
8841חלק
8843חלק
8844כל הגוש
8845כל הגוש
8846כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/03/1986תאריך פרסום: 31/03/1986. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה ברשומות21/11/1985תאריך פרסום: 21/11/1985. שנה עברית: התשמו .
קבלת תכנית27/06/1985