מגרש באזור מגורים א' כיכר רפידים 11 אילת

תוכנית 2/ 03/ 133/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש באזור מגורים א' כיכר רפידים 11 אילת
מספר: 2/ 03/ 133/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת שטח לבניה בתחום התכנית וקביעת הנחיות
וזכויות בניה חדשות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילתככר רפידים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40026חלק40
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 133/ 1שכונה ג'שינוי
תוכנית2/ 03/ 133מערבית משכ' ג'-דרכים וחניותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/02/2005תאריך פרסום: 08/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5365. עמוד: 1508. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים30/12/2004תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט21/11/2004
החלטה בדיון באישור תכנית05/07/2004
פרסום להפקדה בעיתונים22/04/2004תאריך פרסום בעיתון: 22/04/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/04/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/04/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2004
פרסום להפקדה ברשומות22/03/2004תאריך פרסום: 22/03/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5284. עמוד: 2401. שנה עברית: התשסד .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט26/02/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/02/2004
החלטה בדיון בהפקדה03/02/2003
קבלת תכנית30/07/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400605/07/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים39030/03/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200300203/02/2003