מגרש הדרכה לנהיגה מתקדמת

תוכנית 7/ 02/ 305/ 54

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגרש הדרכה לנהיגה מתקדמת
מספר: 7/ 02/ 305/ 54
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מגרש הדרכה לנהיגה מתקדמת
ע"פ מפרט של משרד התחבורה ובאישורו,
ע"י שינוי ביעודי קרקע מקרקע חקלאית למקנים הנדסיים
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשגב שלום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39755כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
תוכנית7/ 02/ 220תכנית מתאר ''שגב שלום''שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה18/09/2006
קבלת תכנית10/08/2004