מגרש כדורגל כרם מהר"ל

תוכנית חכ/ 4/ ח/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש כדורגל כרם מהר"ל
מספר: חכ/ 4/ ח/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת שטח ציבורי פתוח במושב כרם מהר"ל למשחקים ופעילות ספורט.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד שטח חקלאי לשטח ציבורי פתוח, שינוי שטח מבני ציבור לשטח חקלאי והרחבת דרך קיימת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלכרם מהר"ל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11999חלק5, 48-49, 53-55
12002חלק8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשח/ 36כרם מהר"ל והסביבהשינוי
תוכניתחכ/ 4/ חשכונות חדשות במושב כרם מהר"ל.כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה22/02/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/11/2011
קבלת תכנית20/07/2011