מגרש כדורגל - מיתר

תוכנית 15/ 02/ 101/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגרש כדורגל - מיתר
מספר: 15/ 02/ 101/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מגרש כדורגל.

עיקרי הוראות התכנית:
א. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ב. שינוי יעוד קרקע.
ג. קביעת שימושים מותרים במגרשים השונים.
ד. קביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בניה.
ה. קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםמיתרמיתרמיתר

תיאור המיקום:
בכניסה ליישוב מיתר
שדרות חברון
קואורדינטות: מערב מזרח Y- 581.850
דרום צפון 193.200 - X

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100001חלק38-39
100640חלק103112-113
100641חלק81
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית15/ 02/ 101/ 8מיתר שלב ד' - הקמת שכונת מגוריםשינוי
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/11/2007תאריך פרסום: 27/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5744. עמוד: 769. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים01/11/2007תאריך פרסום בעיתון: 30/10/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/10/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/11/2007. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית17/09/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/06/2007
פרסום להפקדה ברשומות30/04/2007תאריך פרסום: 30/04/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5657. עמוד: 2571. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים12/04/2007תאריך פרסום בעיתון: 12/04/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/04/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/04/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/03/2007
החלטה בדיון בהפקדה18/09/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/06/2006
קבלת תכנית16/05/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700917/09/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים76228/06/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200601018/09/2006