מגרש למסחר באזור תעשיה נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 104/ 27

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש למסחר באזור תעשיה נתיבות
מספר: 22/ 03/ 104/ 27
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שטח למסחר בא.ת. נתיבות ע"י שינויים ביעודי קרקע וקביעת זכויות ומגבלות בניה.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי ייעוד הקרקע מאזור תעשייה ושפ"פ למסחר ומשפ"פ לדרך.
ב. הגדרת השימושים והתכליות המותרות למסחר.
ג. הגדרת זכויות, הוראות ומגבלות בניה.
ד. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 161700
קואורדינטה Y 592050

אזור התעשיה נתיבות, רח' בעלי המלאכה, רח' המסגר ורח' האומן.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39583חלק3860, 64-65
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 104/ 6שינוי יעוד מש.צ.פ. לאזור תעשיה ושינוי בחלוקה - נתיבותשינוי
תוכנית22/ 03/ 104/ 8מפעל טפטינג - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות01/11/2012תאריך פרסום: 01/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6491. עמוד: 733. שנה עברית: התשעג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/10/2012
פרסום להפקדה בעיתונים27/09/2012תאריך פרסום בעיתון: 24/09/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/09/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/09/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית19/09/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט02/09/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/08/2012
החלטה בדיון בהפקדה20/02/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/07/2011
קבלת תכנית18/05/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200220/02/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה