מגרש מגורים ברחוב חז''ל 19 שכונה ב'

תוכנית 5/ 03/ 169/ 37

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש מגורים ברחוב חז''ל 19 שכונה ב'
מספר: 5/ 03/ 169/ 37
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת זכויות בניה ושינוי בקווי בנין בבית מגורים ברחוב חז''ל 19,
שכונה ב' ,באר שבע.

עיקרי ההוראות:
עבור בית מס' 19 (תא שטח מס' A10):
א. הגדלת שטח למטרה עיקרית ע''י תוספת בניה בקומת קרקע ובקןמה א'
מ- 140 מ''ר ל- 306 מ''ר.
ב. קביעת תכסית קרקע מרבית.
ג. קביעת שטחי שירות.
ד. קביעת תנאים למתן היתר בניה.
ה. שינוי בקווי בניין.

עבור תא שטח מס' 10A זכויות הבניה נשארות ללא שינוייים
בהתאם לתכנית התקפה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבעשכ ב

תיאור המיקום:
רח' חז"ל פינת רח' גרץ, שכונה ב', באר שבע
קואורדינטה X 180350
קואורדינטה Y 574075

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38070חלק2877, 83-84
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 169/ 14באר שבע, שכונה ב'שינוי
תוכנית5/ 03/ 169/ 6שכ' ב'-שיכון ציבוריכפיפות
תוכנית5/ 03/ 169/ 36הסדרת רוחבי דרכים - שכונה ב' - באר שבעכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/06/2010תאריך פרסום: 01/06/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6093. עמוד: 3203. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים08/04/2010תאריך פרסום בעיתון: 08/04/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/04/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/04/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/03/2010
החלטה בדיון באישור תכנית22/02/2010
פרסום להפקדה ברשומות24/12/2009תאריך פרסום: 24/12/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6036. עמוד: 1097. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר02/12/2009
פרסום להפקדה בעיתונים19/11/2009תאריך פרסום בעיתון: 19/11/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/11/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/11/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/10/2009
החלטה בדיון בהפקדה13/05/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/12/2008
קבלת תכנית15/09/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000222/02/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים109202/12/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200900913/05/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה