מגרש מגורים מס' 100 שכונה 6 חורה

תוכנית 7/ 02/ 177/ 20

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגרש מגורים מס' 100 שכונה 6 חורה
מספר: 7/ 02/ 177/ 20
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
? הגדלת זכויות בניה במגרש מגורים א' מס' 100 שכונה 6 בישוב חורה.
? שינוי קוי בניין אחורי מ- 10מ' ל- 5 ,קדמי מ- 7 מ' ל- 5 מ' ,צדדי ימיני מ- 3 מ' ל- 2.75 מ' וצדדי שמאלי מ- 3מ' ל- 2.65 מ'.

עיקרי ההוראות:
א. הגדלת זכויות בניה ושינוי קווי בניין.
ב.קביעת שטחי בניה המירביים ל 98% מתוכם 78% המהווים שטחים עיקרייים.
ג.קביעת 6 יח"ד במגרש.
ד.קביעת השימושים המותרים והמגבלות.
ה. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
ו.קביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדרכלי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
קואורדינטה X X=194536
קואורדינטה Y Y=577313

שכונה 6 מגרש 100 חורה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100013חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/11/2012תאריך פרסום: 01/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6491. עמוד: 740. שנה עברית: התשעג .
פרסום לאישור בעיתונים19/10/2012תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט04/09/2012
החלטה בדיון באישור תכנית25/07/2012
לא הוגשו התנגדויות20/06/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית15/05/2012
פרסום להפקדה בעיתונים23/03/2012תאריך פרסום בעיתון: 21/03/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2012
פרסום להפקדה ברשומות15/02/2012תאריך פרסום: 15/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6377. עמוד: 2597. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט15/01/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/01/2012
החלטה בדיון בהפקדה27/06/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/03/2011
קבלת תכנית18/11/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200723/07/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים135228/02/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100727/06/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה