מגרש מגורים מס' 19 ברח' שלמה בן יוסף 12

תוכנית 5/ 03/ 162/ 30

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש מגורים מס' 19 ברח' שלמה בן יוסף 12
מספר: 5/ 03/ 162/ 30
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- תוספת בנייה במגרש (תא שטח) מס' 19 המיועד למגורים א', רח' שלמה בן יוסף 12, רמות ב' באר-שבע.

עיקרי ההוראות:
1. הגדלת זכויות בנייה עקריות מ ? 45% ל ? 68%.
2. קביעת זכויות בנייה למטרות שרות בהיקף של 5% למחסן, סככת רכב.
3. שינוי קווי בניין.
4. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
5. קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.
6. קביעת תכסית קרקע מירבית.
7. קביעת הנחיות לבניית מחסן נפרד מהבית.
8. שינוי הנחיות בנייה לחנייה מקורה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
קואורדינאטה X 182130
קואורדינאטה Y 575550

מגרש 19 ברמות ב' באר-שבע

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38346חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ במ/ 34/ 1רמות שלב ב'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית25/06/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית23/03/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/01/2012
פרסום להפקדה ברשומות05/01/2012תאריך פרסום: 05/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6354. עמוד: 1832. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים16/12/2011תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט01/12/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/11/2011
החלטה בדיון בהפקדה25/07/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/06/2011
קבלת תכנית02/05/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200625/06/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים133931/01/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100825/07/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה