מגרש מגורים מס' B 326 רחוב עמוס דה שליט 18 שכונת רמות באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 203/ 52

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש מגורים מס' B 326 רחוב עמוס דה שליט 18 שכונת רמות באר שבע
מספר: 5/ 03/ 203/ 52
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת היקפי בניה במגרש מגורים (תא שטח) מס' B326 הנמצא ברח' עמוס דה-שליט 18, שכ' רמות, באר שבע.

עיקרי ההוראות:
? הגדלת היקפי בניה למטרות עיקריות מ- 130 מ"ר ל -195 מ"ר.
? שינוי זכויות בניה למטרת שירות מ- 21 מ"ר 24 מ"ר (סככת חניה 18 מ"ר ומחסן עד 6 מ"ר).
? קביעת תכסית מרבית בסך 52%.
? שינוי בינוי סטנדרטי.
? קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
? קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
שטח התכנית נמצא בשכ' רמות ? רח' עמוס דה-שליט 18, באר-שבע
קואורדינאטה X 181690
קואורדינאטה Y 575685

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38159חלק114, 116118-119
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ במ/ 6/ 7שכונת רמות-שינויהנחיות בניה באזור מגורים א'.שינוי
תוכנית5/ במ/ 6/ 1רמות -שינוישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית26/11/2012
לא הוגשו התנגדויות05/11/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית23/08/2012
פרסום להפקדה בעיתונים16/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום להפקדה ברשומות09/08/2012תאריך פרסום: 09/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6458. עמוד: 5754. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט05/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/07/2012
החלטה בדיון בהפקדה19/03/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/01/2012
קבלת תכנית23/11/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142130/08/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200319/03/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה