מגרש מגורים 27, שכונה 2 - ערערה בנגב

תוכנית 7/ 03/ 311/ 35

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש מגורים 27, שכונה 2 - ערערה בנגב
מספר: 7/ 03/ 311/ 35
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת אחוזי בניה ושינוי קו בנין אחורי במגרש 27,שכונה 2,ערערה בנגב.

עיקרי ההוראות:
א - הגדלת זכויות הקרקע לבנין מגורים א'.מ- 40% ל- 85% שטחים עיקריים.
ב- שינוי קוו בניין אחורי מ 5 מ' ל- 3 מ'.
ג- קביעת שטחי הבניה המירביים למטרות עיקריים,שטחי שירות.
ד - קביעת השימושים ,ההוראות ומגבלות הבניה.
ה - קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
ו - קביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדרכלי.
ז- קביעת שלבי ביצוע התוכנית.
ח- שינוי גובה הבניה .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםערערה בנגבערערה בנגב

תיאור המיקום:
קואורדינטה X X=203475
קואורדינטה Y Y=563325

שכונה 2 מגרש 27 ,ערערה בנגב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100084חלק841
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 311/ 1/ בשכונה מס' 2 בערוערשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות09/08/2012תאריך פרסום: 09/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6458. עמוד: 5761. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/07/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט13/06/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/06/2012
החלטה בדיון בהפקדה26/12/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/06/2011
קבלת תכנית08/03/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים141431/07/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101726/12/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה