מגרש מגורים 29, שכונה 4 א' מגרש 29 ערערה בנגב

תוכנית 7/ 03/ 326/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש מגורים 29, שכונה 4 א' מגרש 29 ערערה בנגב
מספר: 7/ 03/ 326/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
? הגדלת זכויות בניה במגרש מגורים א' מס' 29 שכונה 4א' בישוב ערערה בנגב
? שינוי קווי בניין קדמי מ 7 מ' ל 2 מ', צדדי מערבי מ 3מ' ל 1 מ' בחלק.
? חזית מסחרית בצד הקדמי של המגרש.

עיקרי ההוראות:
א. הגדלת זכויות בניה למגורים א' ,לחזית מסחרית ושינוי קווי בנין.
ב.קביעת שטחי בניה המירביים ל 100% מתוכם 86% המהווים שטחים עיקרייים.
ג.קביעת 4 יח"ד במגרש.
ד.קביעת השימושים המותרים והמגבלות.
ה. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
ו.קביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדרכלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםערערה בנגבערערה בנגב

תיאור המיקום:
קואורדינטה X X=200962
קואורדינטה Y Y=562950


שכונה 4א' מגרש 29 ערערה בנגב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100529חלק196
100530חלק7396
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 326שכונה 4 א'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט28/11/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/11/2012
החלטה בדיון בהפקדה23/04/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/01/2012
קבלת תכנית18/12/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200423/04/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה