מגרש מגורים 44, שכונה 3 חורה

תוכנית 7/ 03/ 382/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש מגורים 44, שכונה 3 חורה
מספר: 7/ 03/ 382/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת זכויות בניה,שינוי קווי בנין ותוספת יח"ד במגרש מגורים א' מס' 44,שכונה 3,חורה.

עיקרי ההוראות:
א- הגדלת זכויות בניה ושינוי קווי בניין מ- 3 מ' ל- 2.8 מ' בחלק כמסומן בתשריט מצב מוצע.
ב- קביעת שטחי הבניה המירביים בתא שטח מס' 44 ל 99.41% מתוכם 72% המהווים שטחים עיקריים.
ג- תוספת 2 יח"ד מ 2- יח"ד ל- 4 יח"ד.
ד- קביעת התכליות והשימושים המותרים.
ו - קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
ז -קביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדרכלי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
מגרש 44 שכונה 3 חורה
קואורדינטה X 194125
קואורדינטה Y 578200

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
400015חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 382שכונה 3 חורהשינוי
תוכנית7/ 03/ 382/ 1שכונה 3 חורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/08/2012תאריך פרסום: 09/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6458. עמוד: 5765. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים27/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/02/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט28/06/2012
החלטה בדיון באישור תכנית28/05/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית28/02/2012
פרסום להפקדה בעיתונים24/02/2012תאריך פרסום בעיתון: 15/02/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום להפקדה ברשומות15/02/2012תאריך פרסום: 15/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6377. עמוד: 2598. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט15/01/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/01/2012
החלטה בדיון בהפקדה27/06/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/03/2011
קבלת תכנית18/11/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200528/05/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים135228/02/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100727/06/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה