מגרש מסחרי באזור התעשיה

תוכנית 22/ 03/ 106/ 20

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש מסחרי באזור התעשיה
מספר: 22/ 03/ 106/ 20
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מתעשיה ומלאכה לשטח מסחרי באזור תעשיה נתיבות.

עיקרי ההוראות:
א. הגדרת השימושים המותרים בשטח מסחרי.
ב. הגדרת זכויות ומגבלות בניה ל- 5120 מ''ר מסחרי.
ג. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
מקום התכנית:
גוש: 100279/1 חלקי חלקות: 1

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 106/ 4אזור תעשיה - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה28/11/2011
קבלת תכנית13/09/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו01/09/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/12/2008