מגרש מס' 15 ברחוב וינגייט 15 שכונה ג' באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 108/ 152

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש מס' 15 ברחוב וינגייט 15 שכונה ג' באר שבע
מספר: 5/ 03/ 108/ 152
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד קרקע ממסחר למסחר ותעסוקה.
ב. קביעת זכויות בניה למטרה עיקרית סה"כ 698 מ"ר.
ג. קביעת זכויות בניה למטרת שרות בסך 300 מ"ר עבור מחסנים בחזית אחורית וצדדית, ועבור גגון
בחזית קדמית.
ד. קביעת קווי בניין
ה. קביעת השימושים המותרים
ו. קביעת תנאים למתן היתר בניה
י. קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבעוינגייט

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 181750
קואורדינטה Y 573900
שכונה ג', אזור מסחר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38028חלק50, 114, 128
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 108/ 76שכונה ג'-מגורים רווישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה בעיתונים25/10/2012תאריך פרסום בעיתון: 24/10/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 24/10/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/10/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית25/10/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות22/08/2012תאריך פרסום: 22/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6463. עמוד: 6055. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט18/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/07/2012
החלטה בדיון בהפקדה19/03/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/02/2012
קבלת תכנית02/01/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142130/08/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200319/03/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה