מגרש מס' 4 - מושב ניר בנים

תוכנית 8/ 03/ 111/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש מס' 4 - מושב ניר בנים
מספר: 8/ 03/ 111/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול זיקתו של מגרש מס' 51 א' (לחלקה 95 בגוש 2934)
למשק מס' 51 (חלקה 30 בגוש 2934) כפי שנקבע בהוראות
תכנית מפורטת מס' 6/118/03/8.
שינוי יעודו של מגרש מס' 51א' מאזור מגורים בישוב חקלאי
לאזור מגורים א' וקביעת הנחיות ומגבלות בניה למגרש זה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהניר בנים

תיאור המיקום:
מגרש: 51 א'

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2934חלק9549
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 111/ 6שינוי יעוד מאזור מגורים לבניני ציבורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/05/2003תאריך פרסום: 27/05/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5189. עמוד: 2565. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים02/05/2003תאריך פרסום בעיתון: 30/04/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/04/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט13/04/2003
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/04/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות10/02/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/11/2002
פרסום להפקדה ברשומות10/11/2002תאריך פרסום: 10/11/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5126. עמוד: 421. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים25/10/2002תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/10/2002. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט02/10/2002
החלטה בדיון בהפקדה26/08/2002
קבלת תכנית12/10/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200300210/02/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים25027/11/2002
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200201226/08/2002