מגרש מס' 41 - מושב שדה צבי

תוכנית 7/ 03/ 232/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש מס' 41 - מושב שדה צבי
מספר: 7/ 03/ 232/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- קביעת שימוש זכויות ומגבלות בנייה להקמת 5 יחידות אירוח כפרי.

עיקרי ההוראות:
- קביעת שימוש זכויות בנייה להקמת 5 יחידות אירוח כפרי בשטח כולל של 200 מ"ר.
- שינויים בקווי בניין:
בחזית קדמית ל ? 5 מ' במקום 8 מ'.
בחזית צדדית מצד מגרש 42 ל ? 3 מ' במקום 5 מ', ושינוי נקודתי עד ? 2.20 מ'.
בחזית לצד שצ"פ ל ? 3 מ' במקום 5 מ'.
ובחזית אחורית ל ? 0.0 מ' במקום 8 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםשדה צבי

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 172350
קואורדינטה Y 595570

מגרש 41 במושב שדה צבי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100271חלק73
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 521תוספת זכויות בניה למגורים בנחלות במושבים במ.א. מרחביםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה בעיתונים11/10/2012תאריך פרסום בעיתון: 05/10/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/10/2012. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר11/10/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית10/10/2012
פרסום להפקדה ברשומות11/09/2012תאריך פרסום: 11/09/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6471. עמוד: 6403. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט15/08/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/08/2012
החלטה בדיון בוולק"ח02/04/2012
החלטה בדיון בהפקדה28/11/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/11/2010
קבלת תכנית25/08/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית