מגרש 1 - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 96

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 1 - אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 96
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד משטח לבנייה בעתיד לאזור מסחרי.
ב. קביעת הנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39551חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/07/1989תאריך פרסום: 30/07/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3684. עמוד: 3779. שנה עברית: התשמט .
פרסום לאישור בעיתונים13/07/1989
החלטה בדיון באישור תכנית15/05/1989
פרסום להפקדה ברשומות31/01/1989תאריך פרסום: 31/01/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3616. עמוד: 1303. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה בעיתונים31/01/1989תאריך פרסום בעיתון: 31/01/1989. תאריך פרסום בעיתון: 31/01/1989. תאריך פרסום בעיתון: 31/01/1989.
החלטה בדיון בהפקדה21/11/1988
קבלת תכנית16/10/1988