מגרש 10 שכונה 1 לקיה

תוכנית 7/ 03/ 361/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 10 שכונה 1 לקיה
מספר: 7/ 03/ 361/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת זכויות בניה ושינוי קוי בנין על מנת להקים 6 יח''ד במגרש 10 שכונה 1 בלקיה

עיקרי ההוראות:
א. הסדרת זכויות הקרקע לבנין מגורים א' ושינוי קווי בנין והתאמתן למצב הבניה בשטח.
ב. קביעת שטחי בניה המירביים ל- % 96.6 מתוכם % 85 שטחים עיקריים ו 70 מ"ר
למסחר קמעונאי לצרכי יום יום.
ג. קביעת 6 יח''ד במגרש.
ד. קבחעת השימושים המותרים והמגבלות.
ה. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
ו. קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.
ז. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםלקיהלקיה

תיאור המיקום:
שכונה 1 מגרש 10
קואורדינטה X 187838
קואורדינטה Y 581625

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100446חלק6597
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 361מתחם צ 1 לקיהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית30/04/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית02/02/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/12/2011
פרסום להפקדה בעיתונים23/12/2011תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום להפקדה ברשומות22/12/2011תאריך פרסום: 22/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6346. עמוד: 1595. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט26/10/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/10/2011
החלטה בדיון בהפקדה15/11/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/08/2010
קבלת תכנית28/04/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200430/04/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים132629/12/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201001415/11/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית