מגרש 119 שכ' 27

תוכנית 17/ 03/ 354/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 119 שכ' 27
מספר: 17/ 03/ 354/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קוי בנין,הגדלת אחוזי בניה למטרות עיקריים ולשירות לבניין מגורים א' עם חזית מסחרית במגרש 119 שכונה 27 רהט.

עיקרי ההוראות:
א. הגדלת אחוזי בניה ושינוי קוי בנין למגורים א' עם חזית מסחרית.
ב.קביעת שטחי בניה מ- 50% ל- 87.59% עיקרי+12.45% שטחי שירות.
ג.הגדלת מס' יח"ד מ- 2 יח"ד ל- 4 יח"ד.
ד.קביעת השימושים המותרים והמגבלות.
ה. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
ו.קביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדרכלי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרהטרהטרהט

תיאור המיקום:
קואורדינטה X X=177050
קואורדינטה Y Y=588525

שכונה 27 מגרש 119 רהט

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100488חלק2148
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית17/ 03/ 354/ 3שינוי לתכנית מפורטת שכונות 26,27 -רהטשינוי
תוכנית17/ מק/ 2155קביעת מגבלות אחידות לקוי בנין בכול אזורי המגורים ברהטשינוי
תוכנית17/ 02/ 223/ 15שינוי בזכויות בניה בתכנית מיתאר רהטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית31/10/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות09/08/2012תאריך פרסום: 09/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6458. עמוד: 5758. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית30/07/2012
פרסום להפקדה בעיתונים27/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 24/07/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2012. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט28/06/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/06/2012
החלטה בדיון בהפקדה20/02/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/12/2011
קבלת תכנית01/06/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201201029/10/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142130/08/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200220/02/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית