מגרש 119א' - חוף צופני אילת

תוכנית 2/ 03/ 114/ 49

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 119א' - חוף צופני אילת
מספר: 2/ 03/ 114/ 49
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור אטרקציות, ספורט ונופש
ומסחר על ידי שינויים ביעודי הקרקע וקביעת זכויות, הנחיות
ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
חוף צפוני אילת (רחוב קאמפן)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40057חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 114/ 41שדרת המלונות הצפוניתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/09/2003תאריך פרסום: 14/09/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5224. עמוד: 4098. שנה עברית: התשסג .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט14/09/2003
פרסום לאישור בעיתונים21/08/2003תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
החלטה בדיון באישור תכנית11/08/2003
פרסום להפקדה ברשומות17/07/2003תאריך פרסום: 17/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5207. עמוד: 3502. שנה עברית: התשסג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/06/2003
פרסום להפקדה בעיתונים08/05/2003תאריך פרסום בעיתון: 06/05/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/05/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/05/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/05/2003
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט04/05/2003
החלטה בדיון בהפקדה03/02/2003
קבלת תכנית28/11/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200300611/08/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים31029/06/2003
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200300203/02/2003