מגרש 124 שכונה 10 - חורה

תוכנית 7/ 03/ 240/ 25

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 124 שכונה 10 - חורה
מספר: 7/ 03/ 240/ 25
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קוי בנין והגדלת אחוזי בניה למטרות עיקריות ולמטרות שירות, תוספת 3 יח"ד ובנית שני מבני מגורים במגרש 124 שכונה 10 חורה.

עיקרי ההוראות:
א. הגדלת אחוזי בניה ושינוי קוי בנין אחורי מ- 6 מ' אחורי ל 3 מ'.
ב.קביעת שטחי בניה המירביים ל 100% מתוכם 79% המהווים שטחים עיקרייים .
ג.הגדלת מס' יח"ד מ-2 יח"ד ל- 5 יח"ד.
ד.קביעת השימושים המותרים והמגבלות.
ה. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
ו.קביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדרכלי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
קואורדינטה X X=195100
קואורדינטה Y Y=578825

שכונה 10 מגרש 124 חורה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100013חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 240/ 3שינוי בהנחיות בניה - שכונה 10 חורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/06/2012תאריך פרסום: 14/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6431. עמוד: 4717. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים08/06/2012תאריך פרסום בעיתון: 07/06/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 07/06/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט07/05/2012
החלטה בדיון באישור תכנית19/12/2011
לא הוגשו התנגדויות07/12/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר03/10/2011
פרסום להפקדה ברשומות26/09/2011תאריך פרסום: 26/09/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6298. עמוד: 6796. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית25/09/2011
פרסום להפקדה בעיתונים02/09/2011תאריך פרסום בעיתון: 29/08/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 02/09/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 02/09/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט03/08/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/08/2011
החלטה בדיון בהפקדה20/12/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/09/2010
קבלת תכנית22/07/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201101219/12/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים129403/10/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201001520/12/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה