מגרש 129 שכונה 7 רהט

תוכנית 17/ 03/ 423

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 129 שכונה 7 רהט
מספר: 17/ 03/ 423
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין אחורי וצדדי, הגדלת זכויות בנייה והגדלת תכסית למבנה מגורים א'.

עיקרי ההוראות:
- קביעת שטחי הבנייה המרביים המותרים במגרש מס' 129 (אזור מגורים א')
ל - 83% + 126 מ"ר מתוכם 65% למטרות מגורים א' המהווים שטחים עיקריים.
-שינוי קווי בנין צדדי ואחורי עפ"י המסומן והמתואר בתשריט.
-הגדלת תכסית מרבית ל - 80%.
-קביעת התכליות, השימושים והנחיות כלליות לתשתיות.
-קביעת התנאים למתן היתרי בניה.
-הגדלת מס' יח"ד ל- 4 יח"ד במגרש.
-קביעת שלבי ביצוע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרהטרהטרהט

תיאור המיקום:
בחלקה המערבית של שכונה 7 הנמצאת באמצע העיר רהט, מול השוק העירוני

קואורדינטה X - 177257
קואורדינטה Y - 589378

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100623חלק1089-90, 98
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית17/ מק/ 2155קביעת מגבלות אחידות לקוי בנין בכול אזורי המגורים ברהטשינוי
תוכנית7/ 03/ 263הקצאת שטח לאזור מגורים, שכונה מס' 7שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/06/2010תאריך פרסום: 01/06/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6093. עמוד: 3205. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים08/04/2010תאריך פרסום בעיתון: 31/03/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/04/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 08/04/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט24/03/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/03/2010
החלטה בדיון באישור תכנית22/02/2010
פרסום להפקדה ברשומות07/01/2010תאריך פרסום: 07/01/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6044. עמוד: 1282. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר02/12/2009
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית02/12/2009
פרסום להפקדה בעיתונים20/11/2009תאריך פרסום בעיתון: 19/11/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/11/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 19/11/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט12/11/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/11/2009
החלטה בדיון בהפקדה12/10/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/07/2009
קבלת תכנית12/05/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000222/02/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים109202/12/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200901412/10/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה