מגרש 13 כיכר רפידים 13, 14 אילת

תוכנית 2/ 03/ 133/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 13 כיכר רפידים 13, 14 אילת
מספר: 2/ 03/ 133/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית זו מהווה מסגרת תכנונית המסדירה בניה קיימת במגרש 13 בו נמצאים בתים עפ"י הכתובת כיכר רפידים 13 ו-14.
בתכנית זו מבוקשות: תוספת זכויות בניה לשני הבתים, תוספת 2 יחידות דיור לכל בית , תוספת קומת עליית גג בבית מס' 13 ושינוי נקודתי בקו בניין דרומי ובקו בנין מזרחי לגזוסטרא עבור בית מס' 13.

עיקרי ההוראות:
שינוי זכויות בניה:
כיכר רפידים 13: מאושר: קומת קרקע:
91.06 מ"ר (67.50 מ"ר מבנה מקורי פלוס תוספת מאושרת
עפ"י תכנית התקפה 1/133/03/2 של 23.56 מ"ר לכל יח"ד
מאושר הקמת מחסן סטנדרטי ובגודל של עד 6 מ"ר
קומה א':
תוספת על שטח הבניין המקורי הקיים ? 67.50 מ"ר
מוצע: קומת קרקע:
121.05 מ"ר (תוספת של 30.00 מ"ר)
קומה א':
109.82 מ"ר (תוספת של 42.32 מ"ר)
קומת עליית גג:
תוספת של 33.73 מ"ר
שינוי מספר הקומות: מותר שתי קומות מעל קרקע, מוצע 2 קומות מעל קרקע ועליית גג.
תוספת יחידות דיור: תוספת 2 יחידות דיור.
שינוי נקודתי בקו בניין דרומי ובקו בנין מזרחי לגזוסטרא.

כיכר רפידים 14: מאושר: קומת קרקע:
91.06 מ"ר (67.50 מ"ר מבנה מקורי פלוס תוספת מאושרת
עפ"י תכנית התקפה 1/133/03/2 של 23.56 מ"ר לכל יח"ד
מאושר הקמת מחסן סטנדרטי ובגודל של עד 6 מ"ר
קומה א':
תוספת על שטח הבניין המקורי הקיים ? 67.50 מ"ר
מוצע: קומת קרקע:
92.04 מ"ר (תוספת של 1.00 מ"ר)

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 194115
קואורדינטה Y 386025

בין שד' ששת הימים וביה"ס ערבה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40026חלק39
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןכפיפות
תוכנית2/ 03/ 133/ 1שכונה ג'כפיפות
תוכנית2/ 03/ 133מערבית משכ' ג'-דרכים וחניותכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית23/07/2012
פרסום להפקדה ברשומות21/05/2012תאריך פרסום: 21/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6419. עמוד: 4192. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר17/05/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית24/04/2012
פרסום להפקדה בעיתונים19/04/2012תאריך פרסום בעיתון: 19/04/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/04/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 19/04/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט28/03/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/03/2012
החלטה בדיון בהפקדה26/12/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/09/2011
קבלת תכנית04/04/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200723/07/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים138517/05/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101726/12/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה