מגרש 138, שכ' 7 תל שבע

תוכנית 7/ 03/ 370/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 138, שכ' 7 תל שבע
מספר: 7/ 03/ 370/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת זכויות בניה ,שינוי קווי בנין ותוספת יח"ד במגרש מגורים א' מס' 138 שכונה 7 בישוב תל שבע.

עיקרי ההוראות:
א. הגדלת זכויות מ- 40% ל- 89% שטחים עיקריים+שטחי שירות .
ב. שינוי קווי בנין כמסומן בתשריט מצב מוצע.
ג.הגדלת יח"ד מ- 2 יח"ד ל- 6 יח" במגרש.
ד.קביעת השימושים המותרים והמגבלות.
ה. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
ו.קביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדרכלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבעתל שבע

תיאור המיקום:
קואורדינטה X=186850

קואורדינטה Y=573950

שכונה 7 מגרש 138,תל שבע

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100057חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 370תל-שבע, שכונה מספר 7שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2012
פרסום להפקדה ברשומות15/02/2012תאריך פרסום: 15/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6377. עמוד: 2597. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט10/01/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/01/2012
החלטה בדיון בהפקדה27/06/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/03/2011
קבלת תכנית03/11/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים135228/02/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100727/06/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה