מגרש 143 ב' ברחוב גויטין 21 שכונה ו' החדשה

תוכנית 5/ 03/ 207/ 25

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 143 ב' ברחוב גויטין 21 שכונה ו' החדשה
מספר: 5/ 03/ 207/ 25
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים בזכויות ומגבלות בניה בתא שטח מס' 143 ב'.

עיקרי ההוראות:
1. תוספת בניה בקומת קרקע ובקומה א' תוך הגדלת זכויות בניה
למטרה עיקרית מ- 135 מ''ר ל- 203 מ''ר.
2. שינוי בינוי סטנדרטי.
3. שינוי בקווי בניין.
4. קביעת תכסית קרקע מרבית.
5. קביעת הוראות לבניית מחסן כחלק בלתי נפרד מהבית.
6. קביעת הוראות ועיצוב אדריכלי.
7. קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
שטח התכנית נמצא ברח' גויטין 21, שכונה ו' החדשה
קואורדינטה X 178635
קואורדינטה Y 575470

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38132חלק144-14535, 232
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ במ/ 73שכונה ו' -שלב ב'שינוי
תוכנית5/ במ/ 73/ 3שכונה ו'-שינוי הנחיות בניהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/08/2010תאריך פרסום: 29/08/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6131. עמוד: 4595. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים04/07/2010תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/07/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט17/06/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/06/2010
החלטה בדיון באישור תכנית22/02/2010
פרסום להפקדה בעיתונים09/12/2009תאריך פרסום בעיתון: 25/10/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/10/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר15/11/2009
פרסום להפקדה ברשומות04/11/2009תאריך פרסום: 04/11/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6017. עמוד: 456. שנה עברית: התשע .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית30/10/2009
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט11/10/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/09/2009
החלטה בדיון בהפקדה13/05/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/09/2008
קבלת תכנית04/08/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000222/02/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים108415/11/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200900913/05/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה