מגרש 146 ערערה שכונה 1

תוכנית 7/ 03/ 312/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 146 ערערה שכונה 1
מספר: 7/ 03/ 312/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי יעוד שטח שצ''ב למגורים.
- איחוד וחלוקת מגרשים.
- הגדרת אחוזי בניה.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד שטח כביש שירות ושטח ציבורי פתוח למגורים א'
ואיחוד וחלוקת למגרשים.
- קביעת הוראות בינוי ופיתוח.
- קיום תנאים למתן היתרי בניה
(בתכנית שמבכוחן ניתן להוציא היתר / הרשאה).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםערערה בנגב

תיאור המיקום:
מקום התכנית:
גוש: 100084/9 חלקות מלאות: 22
גוש: 100084/9 חלקות מלאות: 23 חלקי חלקות: 1

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 310/ 3תכנית מיתאר ערוערשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו09/12/2009
החלטה בדיון בהפקדה15/09/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/06/2008
קבלת תכנית04/06/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201000218/01/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200900822/06/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200800915/09/2008