מגרש 149 - משעול אבוקדו שחמון רובע 4

תוכנית 2/ 03/ 247

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 149 - משעול אבוקדו שחמון רובע 4
מספר: 2/ 03/ 247
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית זו מהווה מסגרת תכנונית המסדירה בניה קיימת במגרש 149 במשעול אבוקדו 2.
בתכנית זו מבוקשות: תוספת זכויות בניה , שינויים נקודתיים בקווי בנין קידמי וצדדי שמאלי, שינוי גובה מירבי המותר לבניה, ביטול בהוראות בינוי לגבי גגות רעפים ושינוי התכסית המירבית המותרת במגרש.

עיקרי ההוראות:
א. תוספת זכויות בניה ? מאושר : 200 מ"ר שטח עיקרי
30 מ"ר שטחי שרות
30 מ"ר שטחי שרות לחניה מקורה
מוצע : 232 מ"ר שטח עיקרי
30 מ"ר שטחי שרות
30 מ"ר שטחי שרות לחניה מקורה
ב. שינוי בגובה ה-0.00 בהנמכת הגובה ב-60 ס"מ:
מותר ? 78.95+
מוצע ? 78.35+.
ג. שינוי קווי בנין: שינוי נקודתי בקו בנין קדמי/צפוני (2.5-5)
שינוי נקודתי בקו בנין מזרחי (2.5-4)
שינוי קו בניין לבריכה
ד. שינוי תכסית: שינוי בהוראות לגבי כיסוי הקרקע ? מותר 150 מ"ר, מוצע 221 מ"ר.
ה. שינוי בהוראות בינוי: ביטול חובת גגות רעפים בשטח של לפחות 60% משטח הגג.
ו. שינוי גובה מרבי למבנה באזור גג שטוח: גובה מרבי עד 7.00 מ', מוצע 7.90 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 193700
קואורדינטה Y 384300

שחמון רובע 4, בין רח' אפרסק ומשעול אבוקדו

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40083חלק56103, 111
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ במ/ 151ר שחמון-פלח 4כפיפות
תוכנית2/ 02/ 101/ 73תכנית מתאר לאזור שחמוןכפיפות
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים23/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/08/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות22/08/2012תאריך פרסום: 22/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6463. עמוד: 6053. שנה עברית: התשעב .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט22/07/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/07/2012
החלטה בדיון באישור תכנית28/05/2012
פרסום להפקדה ברשומות13/03/2012תאריך פרסום: 13/03/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6390. עמוד: 3083. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2012
פרסום להפקדה בעיתונים09/02/2012תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית07/02/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט25/01/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/01/2012
החלטה בדיון בהפקדה28/11/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/04/2011
קבלת תכנית08/12/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200528/05/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים135228/02/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101428/11/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה