מגרש 185 B, 185 A - רחוב לאה אמנו נחל עשן באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 206/ 55

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 185 B, 185 A - רחוב לאה אמנו נחל עשן באר שבע
מספר: 5/ 03/ 206/ 55
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטח בניה למגרש B 185 הנמצא ברחוב לאה אמנו 48, שכונת נווה מנחם באר שבע, על ידי שינויים בזכויות, הנחיות והגבלות בניה.

עיקרי ההוראות:
- הגדלת היקפי בניה מירביים במגרש מס' B 185 המיועד לאזור מגורים א' חד משפחתי עם קיר משותף מ- 151 מ''ר ל- 170 מ''ר. מתוכם:
- למטרות עיקריות מ- 130 מ''ר - ל-147 מ''ר,
- למטרות שרות מ- 21 מ''ר ל- 23 מ''ר.
- שינוי בקווי הבנין במגרש מס' B 185.
- שינוי מיקום מחסן וקביעת קוי בניין עבורו.
- קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
שטח התכנית נמצא בשכונת נווה מנחם - רח' לאה אמנו 48
קואורדינטה X 177130
קואורדינטה Y 575415

גושים וחלקות:
גוש 38168 מוסדר, חלקות: 34- 35 , חלקי חלקות: 62
גוש כתף 9 מוסדר חלקי חלקות: 10

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38168חלק34-3562
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ במ/ 75/ 3שכונת נחל עשן-שינוי הנחיות בניהשינוי
תוכנית5/ במ/ 75/ 4שכונת נחל עשן-שינוי הנחיות בניה באזור מגורים א'.שינוי
תוכנית5/ 03/ 206/ 40שינוי בזכויות בניה - רחוב לאה אמנו - שכונתנחל עשן - באר שבעכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים27/05/2010תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2010. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות28/04/2010תאריך פרסום: 28/04/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6080. עמוד: 2764. שנה עברית: התשע .
החלטה בדיון באישור תכנית28/12/2009
פרסום להפקדה בעיתונים31/07/2009תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2009. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות23/06/2008תאריך פרסום: 23/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5822. עמוד: 3549. שנה עברית: התשסח .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/04/2008
החלטה בדיון בהפקדה26/11/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/06/2007
קבלת תכנית08/05/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200901428/12/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים90730/06/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200701226/11/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה