מגרש 19 חממות

תוכנית 17/ 02/ 406/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגרש 19 חממות
מספר: 17/ 02/ 406/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטח החממות ברהט ע"י שינוי יעוד חלק משצ"פ לקרקע חקלאית.

עיקרי ההוראות:
א. הסדרת זכויות הקרקע לצרכי חקלאות וקביעת שטחי הבנייה המירביים לצרכי חקלאות.
ב. שינוי יעוד הקרקע חלק משצ"פ לשטח חקלאי.
ג. קביעת השימושים המותרים והמגבלות.
ד. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
ה. קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.
ו. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרהטרהטרהט
דרוםבני שמעוןבני שמעון

תיאור המיקום:
בתחום עיריית רהט ומועצה אזורית בני שמעון
קואורדינטה X=174450
קואורדינטה Y= 587650

גושים וחלקות:
גוש: 100230/2 מוסדר, חלקי חלקה : 4

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
תוכנית17/ 02/ 406רהט דרוםשינוי
תוכנית17/ 03/ 408מתחם 5 - רהט דרוםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/03/2010תאריך פרסום: 24/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6073. עמוד: 2427. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים26/02/2010תאריך פרסום בעיתון: 25/02/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/02/2010. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 25/02/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/02/2010
החלטה בדיון באישור תכנית25/01/2010
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/10/2009
פרסום להפקדה ברשומות22/10/2009תאריך פרסום: 22/10/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6008. עמוד: 210. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה בעיתונים15/10/2009תאריך פרסום בעיתון: 04/10/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/10/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/09/2009
החלטה בדיון בהפקדה29/12/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/08/2008
קבלת תכנית07/05/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה