מגרש 199 - רחוב האלה 23, שכונת גנים א'

תוכנית 2/ 03/ 138/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 199 - רחוב האלה 23, שכונת גנים א'
מספר: 2/ 03/ 138/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת תכנית זו הינה לאפשר הרחבת בית קיים. ע''מ לאפשר הרחבה זו, ישנו צורך בשינוי נקודתי בקו בניין אחורי, הוספת זכויות בנייה, תוספת קומה, ושינוי גובה מרבי מותר לבנייה.
כמו כן, תכנית זו מסדירה קו בניין צפון מזרחי (קדמי) וקו בניין צפון מערבי (צידי ימני), בבנייה קיימת מאושרת ללא תוספת בנייה.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי בקווי בניין: קו בניין אחורי - במצב המאושר הוא 3.5 מ', במצב המוצע יהיה שינוי נקודתי ל- 1.80 מ'.
קו בניין צידי - במצב המאושר הוא 3.5 מ', במצב המוצע ישתנה ל- 3.20 ויכלול שינוי נקודתי ל- 1.5 מ'.
קו בנין קדמי- במצב המאושר הוא 5.0 מ', במצב המוצע 4.60 מ'.
קו בנין מצללה- תותר הקמת מצללה לחניה בקו בניין 0, בקווי בנין קדמי וצדדי, כמסומן בתשריט ובנספח בינוי.
ב. תוספת זכויות בנייה: במצב המאושר, אחוזי בניה מותרים הינם % 35 משטח המגרש- במצב המוצע, אחוזי בנייה דרושים % 46.3.
ג. תוספת קומה: במצב המאושר המבנה הוא מבנה חד קומתי + מרתף. במצב המוצע, תהיה תוספת של קומה אחת סה''כ שתי קומות מעל לכניסה הקובעת ומרתף.
ד. שינוי גובה מרבי: במצב מאושר - גובה בנייה מרבי במבנה חד קומתי עם גג רעפים הוא 6.0 מ' - במצב מוצע, גובה בנייה יהיה 7.10 מ' (לעומת 7.0 מ' גובה מרבי במבנה דו קומתי).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
שכונת גנים א', רחוב האלה 23
קואורדינטה X 194100
קואורדינטה Y 384900

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40050חלק182290
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 138/ 1מערב 1375 יח"דשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/11/2010תאריך פרסום: 08/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6158. עמוד: 969. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים07/10/2010תאריך פרסום בעיתון: 05/10/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/10/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט15/09/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/09/2010
החלטה בדיון באישור תכנית09/08/2010
פרסום להפקדה ברשומות21/06/2010תאריך פרסום: 21/06/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6098. עמוד: 3452. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר10/06/2010
פרסום להפקדה בעיתונים13/05/2010תאריך פרסום בעיתון: 13/05/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/05/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/05/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית13/05/2010
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט28/04/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/04/2010
החלטה בדיון בהפקדה06/07/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/02/2009
קבלת תכנית29/12/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000709/08/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים115210/06/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200901106/07/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה