מגרש 22 - שכונת האשל, רח' מדיין 195

תוכנית 2/ 03/ 102/ 33

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 22 - שכונת האשל, רח' מדיין 195
מספר: 2/ 03/ 102/ 33
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית זו מהווה מסגרת תכנונית להגדלת תא שטח המיועד למגורים
והסדרת שביל הקיים בפועל ע'י' חלוקת מגרש 74,
איחוד חלקו למגרש 22 ושינוי יעוד חלקו השני מאזור מגורים ב'
לשביל עפ''י המצב הקיים בפועל.
כמו כן, מגדירה התכנית את זכויות הבניה לתא שטח 22 ואופן
חלוקתם בין שני הבתים.
בנוסף, משנה התכנית קוי בניין בהתאם למצב הקיים והרצוי
ובהתאם לצורת המגרשים במצב המוצע.

עיקרי ההוראות:
א. איחוד וחלוקת מגרשים: חלוקת מגרש 74
ואיחוד חלקו לתא שטח מס' 22.
ב. שינוי יעוד קרקע:
שינוי יעוד תא שטח מס' 100 מאזור מגורים ב' לשביל.
ג. שינוי קוי בניין:
במצב המאושר: קו בניין קדמי 5 מ' קוי בניין אחורי ותדדיים 3 מ'.
במצב המוצע: שינוי נקודתי קוי בניין צדדיים ל-0.
שינוי נקודתי בקו בניין קדמי ל- 3.80 מ'.
שינוי חלקי בקו בניין אחורי ל- 0.
כמצועיין בתשריט ובנספח הבינוי.
ד. תוספת זכויות בניה:
במצב המאושר - זכויות בניה % 40 משטח המגרש.
במצב המוצע - בית מס' 195/1 זכויות בניה יהיו % 32.6
בית מס' 195/2 זכויות הבניה יהיו % 38.8
על פי גודל תא שטח מוצע.
ה. שינוי תכסית:
במצב המאושר - שטח כיסוי קרקע % 30.
במצב המוצע - % 44.5 כולל סככות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4003חלק2221
40003חלק74
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןכפיפות
תוכנית2/ 03/ 102/ 8שכ' אשל חלוקה מחדששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית30/10/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו14/12/2011
החלטה בדיון בהפקדה15/11/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/08/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201001415/11/2010