מגרש 230 משעול אלון 6 שחמון רובע 4 אילת

תוכנית 2/ 03/ 235/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 230 משעול אלון 6 שחמון רובע 4 אילת
מספר: 2/ 03/ 235/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית זו מהווה מסגרת תכנונית המסדירה בניה קיימת במגרש 230.
בתכנית זו מבוקשות: תוספת זכויות בניה, תוספת יחידת דיור, הקמת מבנה עזר נפרד, שינויים נקודתיים בקווי בנין, שינוי בהוראות לגבי גגות ושינוי תכסית.

עיקרי ההוראות:
שינוי זכויות הבניה - שטח עיקרי מותר: 200.0 מ"ר .
מוצע: 283.0 מ"ר.
שטח שירות מותר: 30.00 מ"ר + 30.0 מ"ר לחניה
מוצע: 26.80 מ"ר + 30.0 מ"ר לחניה
שינוי מרווחי בניה נקודתיים:
קו בניין צדדי: 0-4
קו בניין אחורי: 0-4.8
שינוי בהוראות בינוי:
ביטול הדרישה לגגות רעפים.
הקמת מבנה עזר נפרד.
קביעת הנחיות בינוי עפ"י נספח הבינוי

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילתמשעול אלון

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 193925
קואורדינטה Y 384260

משעול אלון שחמון רובע 4

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40084חלק5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ במ/ 151ר שחמון-פלח 4שינוי
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/09/2012תאריך פרסום: 11/09/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6471. עמוד: 6395. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים30/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 29/08/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/08/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 30/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט06/08/2012
החלטה בדיון באישור תכנית25/06/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/05/2012
פרסום להפקדה ברשומות21/05/2012תאריך פרסום: 21/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6419. עמוד: 4194. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים19/04/2012תאריך פרסום בעיתון: 18/04/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/04/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/04/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית19/04/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט28/03/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/03/2012
החלטה בדיון בהפקדה20/02/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/11/2011
קבלת תכנית14/07/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200625/06/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים138731/05/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200220/02/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה