מגרש 231 בשכונת מלכי ישראל

תוכנית 9/ 03/ 107/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 231 בשכונת מלכי ישראל
מספר: 9/ 03/ 107/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התכנית מאפשרת הגדלת זכויות בניה וקביעת מס' קומות מרבית וגובה מבנה במגרש מס' 231.

עיקרי ההוראות:
1. תותר סגירת קומת עמודים עם גמר זהה לבית הקיים למטרות עיקריות ושרות (מחסן ומרחב מוגן), בתנאי שגובה פנים של השטחים העיקריים יהיה לא פחות מ- 2.50 מטר.
2. תותר סגירת מרפסות בקומה ב' (שלישי) למטרות עיקריות עם גמר זהה למבנה הקיים.
3. תותר בניית שלוש קומות מעל מפלס הכניסה הקובעת.
4. חניה לרכב תהיה בתחום המגרש עם כניסה מרחוב יושפט וקווי בניין צדדי וקדמי יהיו 0.00 כמסומן בתשריט. תותר כיסוי החניה בקירוי קל. גובה פנים של הכיסוי לא יעלה מעל 2.20 מטר וניקוז הגג יהיה לכיוון המגרש .
5. גובה מרבי של המבנה יהיה 9.78 מטר הנמדד ממפלס 0.00 של הבית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםקרית גתקרית גתקרית גתשד מלכי ישראל

תיאור המיקום:
שכונת מלכי ישראל, רח' יהושפט,בית 111
קואורדינטה X 177100
קואורדינטה Y 614125

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1780חלק429, 84
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית9/ 03/ 107/ 2קרית גתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/11/2011תאריך פרסום: 07/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6315. עמוד: 435. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים23/09/2011תאריך פרסום בעיתון: 20/09/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/09/2011. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 23/09/2011. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט01/09/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/08/2011
החלטה בדיון באישור תכנית22/02/2010
פרסום להפקדה ברשומות24/12/2009תאריך פרסום: 24/12/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6036. עמוד: 1098. שנה עברית: התשע .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית06/12/2009
פרסום להפקדה בעיתונים04/12/2009תאריך פרסום בעיתון: 04/12/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/12/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/12/2009. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר02/12/2009
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט22/11/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/11/2009
החלטה בדיון בהפקדה13/05/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/12/2008
קבלת תכנית04/06/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000222/02/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים109202/12/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200900913/05/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה