מגרש 238 - שחמון רובע 4, משעול התאנה 4 - אילת

תוכנית 2/ 03/ 235/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 238 - שחמון רובע 4, משעול התאנה 4 - אילת
מספר: 2/ 03/ 235/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת תכנית זו הינה מסגרת תכנונית המאפשרת הרחבת היח' ותוספת קומה. ע"מ לאפשר את התוספות היה צורך בשינוי נקודתי בקווי בניין צדדיים, שינוי קו בניין לבריכה וחדר מכונות, שינוי בזכויות בנייה, גובה מבנה מרבי מותר, ושינוי תכסית.

עיקרי ההוראות:
א.שינוי מספר קומות מרבי:
מספר קומות המותר לבניה לא יעלה על 2 קומות. במצב המוצע מספר קומות המרבי המותר לבניה יהיה 3 קומות.
ב.שינוי גובה בנייה מרבי:
במצב המאושר גובה בנייה מרבי באזור גג שטוח הינו 7.0 מ' ובאזור גג רעפים 7.5 מ'.במצב המוצע גובה בנייה מרבי יהיה 8.65 מ'.
ג.שינוי נקודתי בקווי בניין צדדיים:
ע"פ המסומן בתשריט
ד.שינוי בזכויות בנייה :
במצב המאושר שטח בנייה מרבי למטרות עיקריות הינו 200 מ"ר , ולמטרות
שרות 30 מ"ר ולחניה 30 מ"ר (סה"כ 260 מ"ר ).
במצב המוצע , יהיו שטחי בניה למטרות עיקריות 236 מ"ר , ולמטרות שירות
(למעט חניה) 48 מ"ר . (סה"כ 284 מ"ר- למעט חניה).
ה.שינוי בתכסית :
במצב הקיים כיסוי קרקע מרבי 150 מ"ר . במצב המוצע יהיה 180 מ"ר.
ו. תוספת בריכה :
הקמת בריכת שחיה וחדר מכונות תת קרקעי לבריכה
ז. קביעת קווי בנין תחתיים :
ע"פ המסומן בתשריט
ח.הגדרת שטחים לחניה תחת סככה :
תותר הקמת סככה לחניה בשטח כולל 30 מ"ר שיחושב כשטח שרות
למטרה זו בלבד. בגובה פנימי מרבי 2.20 מ'.
ט.קביעת קווי בנין לסככת חניה : ע"פ המסומן בתשריט

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
שחמון רובע 4, משעול התאנה
קואורדינטה X 193925
קואורדינטה Y 384350

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40082חלק101115
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ במ/ 151ר שחמון-פלח 4שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/01/2011תאריך פרסום: 26/01/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6193. עמוד: 2242. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים30/12/2010תאריך פרסום בעיתון: 27/12/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/12/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט06/12/2010
החלטה בדיון באישור תכנית11/10/2010
פרסום להפקדה ברשומות29/08/2010תאריך פרסום: 29/08/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6131. עמוד: 4591. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר02/08/2010
פרסום להפקדה בעיתונים15/07/2010תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית15/07/2010
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט04/07/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/06/2010
החלטה בדיון בהפקדה02/03/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/02/2009
קבלת תכנית29/12/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000911/10/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים116902/08/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201000502/03/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה