מגרש 239 ברחוב אוקליפטוס 135 עומר

תוכנית 14/ מק/ 1032

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 239 ברחוב אוקליפטוס 135 עומר
מספר: 14/ מק/ 1032
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הפיכת חצר משק למסחן צמוד לבית..

עיקרי ההוראות:
שינוי הנחיות בניה וחלוקת שטחי הבניה לשטחי שרות למגרש 239
כולל סגירת חצר משק ליעוד מחסן.
לפי סעיף 62 א (א) (5) (6) תיקון 43 לחוק התכנון והבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38577חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ במ/ 148בניה למגורים-(צפון מזרח)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/01/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200900528/01/2009