מגרש 25 - עורף המרינה - אשדוד

תוכנית 3/ 02/ 101/ 106

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגרש 25 - עורף המרינה - אשדוד
מספר: 3/ 02/ 101/ 106
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תוספת 7 יחידות דיור למגרש 25 באיזור מגורים מיוחד כמפורט להלן.
ב. הגדלת היקפי הבניה מרבים ב 1560 מ"ר מתוכם 1490 מ"ר שטחים עיקריים.
ג. קביעת קווי בנין לפיתוח המגרש ולבנינים עצמם באופן שעקרונות הבינוי של המרינה בתכנית מתאר 70/101/02/3 ישמרו.
ד. שינוי במספר הקומות המרבי מעל ומתחת למפלס הכניסה הקובעת.
ה. קביעת גובה מרבי לבניין.
ו. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
ז. צירוף נספח בינוי, הסדרי תנועה וחניה הכולל הנחיות מחייבות מבחינת העמדה, מקומות חניה, פיתוח, גובה וחתך אופייני.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
מקום: עורף המרינה, מבנן 5, רח' אגוז 19.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2019חלק32
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 02/ 101/ 70עורף מרינה, מלונאות ונופש - אשדודשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/12/2005תאריך פרסום: 29/12/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5475. עמוד: 1071. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים18/11/2005תאריך פרסום בעיתון: 17/11/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/11/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט15/11/2005
החלטה בדיון באישור תכנית07/11/2005
פרסום להפקדה ברשומות27/09/2005תאריך פרסום: 27/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5441. עמוד: 4314. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/09/2005
פרסום להפקדה בעיתונים05/08/2005תאריך פרסום בעיתון: 04/08/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/08/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט05/08/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/07/2005
החלטה בדיון במועצה הארצית21/06/2005
החלטה בדיון בולחוף25/05/2005
החלטה בדיון בהפקדה31/05/2004
קבלת תכנית19/06/2003