מגרש 250 רחוב השחם אילת

תוכנית 2/ 03/ 135/ 78

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 250 רחוב השחם אילת
מספר: 2/ 03/ 135/ 78
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית זו מהווה מסגרת תכנונית להסדרת בניה הקיימת בפועל.
בתכנית זו מוסדר גודל מגרש 250 בעקבות חוסר התאמה בין גודל מגרש עפ"י תב"ע מאושרת מס' 32/135/03/2 וגודל המגרש בפועל.
תכנית זו מתקנת טעות שנפלה בתכנית 32/135/03/2 בה הושמט השביל בין מגרש 250 לדרך.
בנוסף התכנית מגדירה את קווי הבנין ואת זכויות הבניה במגרש ואת אופן חלוקת השטחים בין בעלי הקרקע השונים. כמו כן מוגדרים בתכנית שטחי השרות למגרש.

עיקרי ההוראות:
א. הגדרת זכויות בניה: לאור הסדרת תא שטח 250 מוגדרים זכויות הבניה מחדש ואופן
חלוקתם בין הבתים במגרש ומוגדרים שטחי השרות.
ב. קביעת הנחיות לבינוי: עפ"י נספח הבינוי המנחה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 195090
קואורדינטה Y 386110

בית טורי ברחוב השחם פינת רחוב יעלים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40009חלק3980, 180
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןכפיפות
תוכנית2/ 03/ 135/ 18שכונת יעלים, אילתשינוי
תוכנית2/ 03/ 135/ 26יעלים מגורים א'שינוי
תוכנית2/ 03/ 135/ 32אילתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/04/2012תאריך פרסום: 24/04/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6404. עמוד: 3536. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים30/03/2012תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/03/2012. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 29/03/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט05/03/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/03/2012
החלטה בדיון באישור תכנית24/10/2011
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית03/07/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2011
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2011תאריך פרסום: 26/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6255. עמוד: 5113. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים16/06/2011תאריך פרסום בעיתון: 09/06/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/06/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט17/05/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/03/2011
החלטה בדיון בהפקדה21/06/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/03/2010
קבלת תכנית19/01/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201101024/10/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים124930/06/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201000921/06/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה