מגרש 265 - מושב זמרת

תוכנית 7/ 03/ 149/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 265 - מושב זמרת
מספר: 7/ 03/ 149/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד וקביעת זכויות בנייה

עיקרי ההוראות:
- איחוד מגרש 265 עם מגרש 276.
- שינוי ייעוד מגרש 276 מ- "שטח מבני ציבור", ל- "מגורים ביישוב כפרי".
- קביעת זכויות והוראות בנייה, שינוי קווי בניין, תוספת זכויות בנייה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגבזמרת

תיאור המיקום:
באזור הצפוני מזרחי של המושב
בתחום מועצה אזורית שדות נגב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
996חלק30, 10890
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 149/ 5שובה, זמרת והסביבה - שמעוניםשינוי
תוכנית7/ 03/ 168/ 2מיקום מקלטים - זמרהביטול
תוכנית7/ 02/ 328תכנית מתאר עזתהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/11/2012תאריך פרסום: 01/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6491. עמוד: 740. שנה עברית: התשעג .
פרסום לאישור בעיתונים14/09/2012תאריך פרסום בעיתון: 12/09/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 13/09/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט29/08/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/08/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות13/02/2012
הוגשו התנגדויות01/12/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר10/11/2011
פרסום להפקדה ברשומות07/11/2011תאריך פרסום: 07/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6315. עמוד: 436. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים16/09/2011תאריך פרסום בעיתון: 13/09/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/09/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 16/09/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית11/09/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט06/09/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/09/2011
החלטה בדיון בוולק"ח06/06/2011
החלטה בדיון בהפקדה08/03/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/10/2009
קבלת תכנית16/08/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה