מגרש 27 שכונת גנים א'

תוכנית 2/ 03/ 138/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 27 שכונת גנים א'
מספר: 2/ 03/ 138/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית זו באה להסדיר מצב קיים בשטח ע"י תוספת זכויות בניה
ושינוים בקווי בנין.

עיקרי ההוראות:
תוספת זכויות בניה -

מותר ? סה"כ 48.5% ל-3 קומות (לפי החלטת הועדה מקומית מס' 6/2004(11)
בתאריך 28.11.2004) ו-10% בקומת המרתף,
מוצע ? 52.4% שטחים עיקרים, 4.9% שטחי שירות ו-10% בקומת המרתף.

שינוי קווי בנין -

שינוי קו בנין קדמי לקומת הכניסה מ- 5.0 מ' ל- 3.5 מ',
שינוי נקודתי בקו בנין צדדי-מערבי למבנה עזר מ-3.5 מ' ל-0.0 מ',
שינוי נקודתי בקו בנין אחורי למצללה מ-4.0 מ' ל-0.0 מ'.

מצללות -
תותר הקמת מצללות עד 50 מ"ר מחוץ לאחוזי הבניה בתחום קווי הבנין,
למעט מקום חניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילתמשעול רוגן

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 194060
קואורדינטה Y 384615

בית פרטי בשכונת גנים א'
משעול רוגן 3

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40050חלק63
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןכפיפות
תוכנית2/ 03/ 138/ 1מערב 1375 יח"דשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/11/2012תאריך פרסום: 01/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6491. עמוד: 726. שנה עברית: התשעג .
פרסום לאישור בעיתונים30/09/2012תאריך פרסום בעיתון: 30/09/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/09/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 27/09/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט03/09/2012
החלטה בדיון באישור תכנית23/07/2012
לא הוגשו התנגדויות01/07/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/05/2012
פרסום להפקדה ברשומות21/05/2012תאריך פרסום: 21/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6419. עמוד: 4192. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית22/04/2012
פרסום להפקדה בעיתונים19/04/2012תאריך פרסום בעיתון: 19/04/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/04/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/04/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט26/03/2012
החלטה בדיון בהפקדה23/01/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/07/2011
קבלת תכנית23/03/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200723/07/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים138731/05/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200123/01/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה