מגרש 288, משעול מנגו 14, שחמון רובע 4

תוכנית 2/ 03/ 235/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 288, משעול מנגו 14, שחמון רובע 4
מספר: 2/ 03/ 235/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית זו מהווה מסגרת תכנונית המסדירה בניה קיימת במגרש 288.
בתכנית זו מבוקשות: תוספת זכויות בניה, תוספת קומת מרתף, תוספת יחידת אירוח במסגרת מגורים כלומר היועד הוא למגורים בלבד, שינוי קווי בנין לבריכה ולחדר מכונות, שינוי בהוראות לגבי גגות ושינוי תכסית.

עיקרי ההוראות:
- שינוי זכויות הבניה: שטח עיקרי מותר: 200.0 מ"ר .
מוצע: 636.0 מ"ר.
שטח שירות מותר: 30.0 מ"ר + 30.0 מ"ר לחניה
מוצע: 30.0 מ"ר
- שינוי מספר הקומות: מותר שתי קומות מעל לקרקע, מוצע 2 קומות מעל לקרקע וקומת מרתף.
- תוספת יחידות אירוח אחד.
- שינוי קווי בניה נקודתיים מ- 4.0 מ' ל- 3.7 מ',
מ- 5.0 מ' ל- 3.6 מ'
כמצוין בתשריט ובנספח הבינוי.
- שינוי בהוראות בינוי: ביטול הדרישה לגגות רעפים.
- שינוי בתכסית מירבית: מותר: 150 מ"ר
מוצע: 35% (360 מ"ר)

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילתמשעול מנגו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40082חלק48118
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ במ/ 151ר שחמון-פלח 4שינוי
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןכפיפות
תוכנית2/ מק/ 306שינוי בקווי בניןכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/11/2012תאריך פרסום: 01/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6491. עמוד: 727. שנה עברית: התשעג .
פרסום לאישור בעיתונים25/10/2012תאריך פרסום בעיתון: 25/10/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/10/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 25/10/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר10/10/2012
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט10/10/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/09/2012
החלטה בדיון באישור תכנית23/07/2012
לא הוגשו התנגדויות24/06/2012
פרסום להפקדה ברשומות21/05/2012תאריך פרסום: 21/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6419. עמוד: 4194. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית20/04/2012
פרסום להפקדה בעיתונים19/04/2012תאריך פרסום בעיתון: 19/04/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/04/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 19/04/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/04/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט03/04/2012
החלטה בדיון בהפקדה25/07/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/05/2011
קבלת תכנית06/02/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200723/07/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100825/07/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה